C书词语
登陆 | 注册 | 桌面词典 | Android | RSS | 百度“塞翁失马
English
塞:边界险要之处;翁:老头。比喻一时虽然受到损失,也许反而因此能得到好处。也指坏事在一定条件下可变为好事。
新华词典 发表于 2006/5/14 2:25:11
~ 裁封 ~ 派仗 ~ 李代桃僵 ~ 感恩节 ~ 圣诞节 ~ 道牙子 ~ 网上订票 ~ 辟暑犀 ~ 白龙堆 ~

“塞翁失马”的推荐解释

歇后语:塞翁失马 —— 因祸得福
新华词典 发表于 2006/5/14 15:44:50
词 目 塞翁失马
发 音 sài wēng shī mǎ
释 义 塞:边界险要之处;翁:老头。比喻一时虽然受到损失,也许反而因此能得到好处。也指坏事在一定条件下可变为好事。
出 处 《淮南子·人间训》:“近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:‘此何遽不为福乎?’居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之。…故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。”
示 例 处士有志未遂,甚为可惜,然“~,安知非福”。(清·李汝珍《镜花缘》第七回)
Cer 发表于 2006/5/4 3:28:57
歇后语:塞翁失马 —— 因祸得福
新华词典 发表于 2006/5/14 15:44:50
词 目 塞翁失马
发 音 sài wēng shī mǎ
释 义 塞:边界险要之处;翁:老头。比喻一时虽然受到损失,也许反而因此能得到好处。也指坏事在一定条件下可变为好事。
出 处 《淮南子·人间训》:“近塞上之人有善术者,马无故亡而入胡。人皆吊之。其父曰:‘此何遽不为福乎?’居数月,其马将胡骏马而归。人皆贺之。…故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。”
示 例 处士有志未遂,甚为可惜,然“~,安知非福”。(清·李汝珍《镜花缘》第七回)
Cer 发表于 2006/5/4 3:28:57

如果您想发表对该词的见解,请登陆快速注册)!

用户留言  使用帮助  版权信息  关于本站  更多“塞翁失马”的意思  订阅RSS

Copyright ©2020 C书 www.cshu.org